Visie van het bewonersplatform

Bewonersplatforms in de Poperingse deelgemeenten

Maatschappelijke ontwikkelingen

Het gemeentebestuur speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Het beleid bepaalt in belangrijke mate de wereld waarin we leven, wonen, werken, ons ontspannen. Het is dan ook essentieel dat het gemeentebestuur voeling heeft met de wensen van de inwoners van dorpen en wijken. 
Om dit te realiseren wordt participatie van bewoners steeds meer ingeschreven in diverse beleidsplannen (jeugdwerk, lokaal sociaal beleid,…). Het zoeken naar nieuwe methodes om bewoners rond de tafel te krijgen om na te denken over het wel en wee van een dorp, bewoners stimuleren om actief mee te denken over het beleid, … dit alles wijst erop dat burgerbetrokkenheid een actueel aandachtspunt is binnen onze maatschappij. 

In Veurne werd enkele jaren terug het concept bewonersplatforms gedurende drie jaar (2003-2005) ontwikkeld en neergezet in alle dorpen van en wijken in Veurne. Het model van de bewonersplatforms wordt duidelijk als een meerwaarde ervaren bij bewoners en lokaal bestuur. 

Stad Poperinge in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Stad Poperinge vindt inspraak en participatie van bewoners een belangrijke (meer)waarde in het dagelijks beleid en wil dit op een gestructureerde manier aanpakken door het opzetten van bewonersplatforms in alle dorpen van Poperinge. Door het opzetten van bewonersplatforms wil men komen tot een intensievere samenwerking met de lokale bewoners waarbij dialoog tussen bewoners en beleid centraal staat en gebaseerd is op een vlotte en wederzijdse informatiedoorstroming. Samenwerken aan een duurzame leef- en woonomgeving is immers een zorg voor bewoners én beleid waarin beide partijen gedeelde verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

De intentie vanuit Stad Poperinge is er dus duidelijk en deze werd formeel gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen die in maart 2007 door het Schepencollege en de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Katrien Laga, opbouwwerkster van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, startte op 2 mei met dit project. 
In eerste instantie wordt in de loop van de maanden mei, juni en juli 2007 een kennismakingsronde ingelast bij diverse diensten en organisaties om het sociaal weefsel en de bewogenheid in de dorpen te verkennen. In het najaar van 2007 wordt de definitieve start van de bewonersplatforms op gang getrokken in alle dorpen van Poperinge. 

Om de bewonersplatforms te ondersteunen werd er ook een stuurgroep opgericht.  

Deze stuurgroep heeft het mandaat om het project te sturen en op te volgen en dient te zorgen voor een draagvlak om bewonersparticipatie uit te bouwen en voor de implementatie van de bewonersplatforms binnen het lokaal beleid.

Bewonersplatforms

WAT zijn bewonersplatforms?
Een bewonersplatform wil bewoners, mandatarissen en ambtenaren op regelmatige basis rond de tafel brengen. De bewonersplatforms worden hierbij als volwaardige partner erkend door het beleid. Het beleid zoekt dan ook systematisch en permanent hoe bewoners meer betrokken kunnen worden bij lokale aangelegenheden. 
Tweerichtingscommunicatie en een open dialoog zowel in de breedte (zoveel mogelijk mensen betrekken) als in de diepte (grondige besprekingen van lokale materie waarin alle mogelijke facetten aan bod kunnen komen) zijn alvast twee aspecten die de interactiviteit tussen bewoners en beleid moeten in stand houden. 

WAAROM bewonersplatforms?
Door het werken met bewonersplatforms kan het lokaal bestuur inspelen op wat er in de dorpen leeft. De installatie van bewonersplatforms biedt het bestuur ook de kans om verder te gaan met hun informatie- en participatiebeleid. Een bewonersplatform biedt niet alleen een nabij lokaal communicatiekanaal, maar door de bewonersplatforms kan het beleid ook oplossingen bieden die aansluiten bij de reële noden uit de dorpen en kan men bewoners stimuleren om mee te denken over diverse beleidsaangelegenheden. Door het werken met bewonersplatforms wijst men dus ook op een gedeelde verantwoordelijkheid van de bewoners. Leefbaarheid is immers een zorg van beleid én bewoners met elk hun eigen verantwoordelijkheden. 

?    WAAR bewonersplatforms?
Poperinge wordt ruimtelijk gekenmerkt door een centrumstad met afgelegen, landelijke dorpen, idyllisch maar vaak ook geïsoleerd in tal van facetten. De bewonersplatforms zullen dan ook enkel opgericht worden in de dorpen van Poperinge en dus niet in de centrumwijken van Stad Poperinge. Concreet gaat het om de dorpen Roesbrugge, Haringe, Reningelst, Krombeke, Proven en Watou. Ook de kleinere kernen Abele, Sint-Jan-ter-Biezen en ’t Vogeltje komen in aanmerking om een bewonersplatform op te starten. 
De wenselijke en concrete gebiedsafbakening voor de bewonersplatforms wordt in kaart gebracht door bewoners én beleid hierover te bevragen. Pas na een grondige analyse van de regio worden er duidelijke keuzes gemaakt.

?    WIE zit er in de bewonersplatforms?
De bewonersplatforms zijn ‘open vergaderingen’ voor de plaatselijke bewoners en kennen dus een open samenstelling, met andere woorden iedere inwoner kan toetreden of zijn medewerking verlenen. De deelnemers zijn idealiter een weerspiegeling van de samenstelling van de plaatselijke bevolking: oud en jong, man en vrouw, denkers en doeners, mobiele en minder mobiele mensen… 
Elk bewonersplatform wijst een coördinator en secretaris aan voor een mandaat van drie jaar. 
Lokale politici mogen lid zijn van het bewonersplatform, maar mogen geen coördinator of secretaris zijn. 

OPDRACHT bewonersplatforms?
De bewonersplatforms kunnen alle voorstellen doen die zij nuttig achten om de fysieke en sociale leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Zij brengen ook advies uit over de punten die op de agenda van de vergaderingen voorkomen en ze verbinden zich ertoe om geregeld het college van burgemeester en schepenen te informeren over hun werking en over wat leeft binnen hun woonomgeving. Ze bezorgen telkens ook een verslag van de vergadering aan de communicatieambtenaar van stad Poperinge.
Het college van burgemeester en schepenen engageert zich op zijn beurt om de voorstellen en adviezen van de bewoners te behandelen op het college en op die manier in dialoog te gaan met de bewoners. 

Bestuur

Chris Verslype

De coördinator

 

 06 12 2016

Peter Coene

Bestuurslid

petercoene

Snel Contact

Chris Verslype

Blekerijweg 22
8972 Poperinge Proven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

057 30 03 88

Ontvang ons nieuws

Laat hier je e-mailadres na!

Dank voor uw inschrijving.

© Dorpsplatform Proven | Powered by LMD | Cooked & Spiced by Tasty Creations